Produkty w twoim koszyku

Pamiętaj, że wybierając odpowiednie panele fotowoltaiczne należy wziąć pod uwagę szereg istotnych czynników, które zapewnią poprawne działanie mikroinstalacji. Liczba paneli PV w instalacji powinna być odpowiednio duża, tak samo jak ich moc, aby wytwarzały wystarczającą ilość energii. Ważne jest ich rozłożenie względem południa, nachylenie względem słońca czy poziom zacienienia, na przykład przez drzewa czy budynki. Do paneli słonecznych należy dobrać również odpowiednie komponenty, takie jak falownik.

Dlatego decydując się na instalację fotowoltaiczną – omów tę kwestię ze specjalistą!

Odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaika, mają coraz większy udział w ochronie środowiska naturalnego.

W celu zachęcenia prosumentów do korzystania z OZE nieustannie powstają nowe programy klimatyczne, oferujące dofinansowania, preferencyjne pożyczki czy ulgi podatkowe.

Dotacje

Dofinansowanie do fotowoltaiki – dla kogo?

Beneficjentami programów rządowych i samorządowych są przede wszystkim osoby fizyczne, ale nie brakuje projektów dla firm i instytucji. Polityka popularyzacji fotowoltaiki w Polsce obejmuje zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców czy rolników. Skorzystać z nich mogą również jednostki rządowe i samorządowe, instytucje nauki i kultury, spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe.

Zaufaj nam – pomożemy Ci wybrać program dla siebie!

Dotacje

Fotowoltaika
dla domu

Dotacje

„Mój Prąd” to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW, skierowany do osób prywatnych. Beneficjent może otrzymać nawet 50% zwrotu kosztów kwalifikowanych (ale nie więcej niż 3 tys. zł.) zakupu i montażu systemów fotowoltaicznych na już istniejących budynkach mieszkalnych.

Warunkiem przyznania dofinansowania jest złożenie odpowiednich dokumentów najpóźniej do 22 grudnia 2021 roku. Uwaga: dokumentacja nie może dotyczyć instalacji fotowoltaicznej przyłączonej przed 02 lutego 2020 roku, a nowa instalacja nie może być rozbudową już istniejącej.

Więcej informacji na temat rządowego programu „Mój Prąd” znajdziesz pod numerem: +48 784 369 780

Dotacje

Jest to bardziej rozbudowany program OZE, którego jednym z elementów jest właśnie założenie instalacji fotowoltaicznej. W przeciwieństwie do projektu „Mój Prąd” mogą wziąć w nim udział Ci, którzy dopiero swój dom budują. W ramach programu „Czyste Powietrze” potencjalny beneficjent może starać się o dofinansowanie bądź pożyczkę. Maksymalny koszt inwestycji, od której wyliczana będzie dotacja to aż 53 tys. zł - w przypadku przekroczenia tej kwoty istnieje możliwość zaciągnięcia nisko oprocentowanej pożyczki. Wysokość dofinansowania zależna jest od dochodu i może wynieść nawet 90% pokrycia kosztów kwalifikowanych dla osób o niskich dochodach.

Więcej informacji na temat rządowego programu „Czyste Powietrze” znajdziesz pod numerem: +48 784 369 780

Wnioski o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” można składać cały rok, natomiast w dniu składania dokumentacji inwestycja powinna być już w trakcie realizacji.

Ulga termomodernizacyjna

Odnawiając swój dom można skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej, czyli odliczenia od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków na rzecz termomodernizacji domu jednorodzinnego. Co ważne, ulga ta może łączyć się z dofinansowaniem z programu „Czyste Powietrze” – w związku z tym można odliczyć wydatki nawet do 53 tys. zł (oczywiście poniesione na termomodernizację budynku).

Ulga ta nie dotyczy domów jednorodzinnych będących w budowie, natomiast skorzystać z niej mogą właściciele bądź współwłaściciele budynków, które przeszły termomodernizację, w tym całkowicie lub w części zastąpiły tradycyjne źródła energii na przykład panelami fotowoltaicznymi. Jeżeli właściciel posiada kilka nieruchomości, może skorzystać z ulgi tylko na jedną z nich, jednak dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy współwłaściciel danego lokalu mieszkalnego.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz pod numerem: +48 784 369 780

Dotacje

Fotowoltaika
dla firm

ENERGIA+

Przekształcony program „Energia Plus” ma na celu przede wszystkim promowanie ograniczenia niekorzystnego wpływu, jaki przedsiębiorstwa wywierają na środowisko naturalne – oczywiście z korzyścią dla prowadzących działalność gospodarczą. „Energia Plus” przewiduje wsparcie dla firm w formie pożyczki bądź dofinansowania, jednak przedsiębiorca musi spełnić trzy warunki:

  • przeciętne roczne zużycie energii w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie może być mniejsze niż 2 GWh
  • przed złożeniem wniosku firma musi przejść audyt energetyczny
  • inwestycja musi być zarekomendowana przez audyt, natomiast planowana oszczędność energii nie może być mniejsza niż 5%.

Wnioski można kierować do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania puli finansowej.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz pod numerem: +48 784 369 780

BOCIAN

Firmy, które chcą zainwestować w fotowoltaikę mogą otrzymać wsparcie finansowe również z dedykowanego dla przedsiębiorców programu „Bocian”, działającego do 2020 roku. Środki z tego projektu firmy mogą wydatkować do 2023 roku w celach związanych z ograniczeniem emisji CO2 za pomocą odnawialnych źródeł energii, w tym energii fotowoltaicznej.

W ramach programu przedsiębiorcy mogą otrzymać atrakcyjnie oprocentowaną pożyczkę pokrywającą nawet 85% kosztów kwalifikowanych, a maksymalny okres spłaty to 15 lat.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz pod numerem: +48 784 369 780

Dotacje

Fotowoltaika dla rolników

Dotacje

Program „Agroenergia” skierowany jest do osób fizycznych lub osób prawnych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o powierzchni użytkowej od 1 do 300 ha. Osoby te co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie muszą osobiście prowadzić gospodarstwo lub działalność rolną albo gospodarczą związaną z rolnictwem.

Przyznane środki beneficjent może przeznaczyć na stworzenie nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 kWh do 50 kWh, a także stworzenie towarzyszącego magazynu energii elektrycznej.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz pod numerem: +48 784 369 780

Dofinansowanie nie łączy się z innymi programami realizowanymi ze środków publicznych. Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Na fotowoltaikę można przeznaczyć również środki uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakładającego między innymi racjonalizację technologii produkcji oraz wprowadzenie innowacji.

Na wsparcie mogą liczyć rolnicy z różnych obszarów produkcji (to również ma wpływ na wysokość dofinansowania) i od tego właśnie zależy, jakie wymogi musi spełnić potencjalny beneficjent. Głównym kryterium jest to, aby inwestycja przyczyniła się do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie o co najmniej 0% w ciągu 5 lat od dnia przyznania dotacji. Gospodarstwo musi także posiadać określoną wartość ekonomiczną.

Standardowa wysokość dofinansowania to 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek złożyło wspólnie kilka osób, dotacja może wynieść 60%.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz pod numerem: +48 784 369 780

Ulga inwestycyjna na panele fotowoltaiczne dla podatnika podatku rolnego

Oprócz dotacji na rolników inwestujących w instalacje fotowoltaiczne czekają również ulgi podatkowe, przysługujące zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. Aby móc skorzystać z ulgi inwestycyjnej na panele fotowoltaiczne trzeba być:

  • właścicielem gruntów
  • użytkownikiem wieczystym gruntów
  • posiadaczem samoistnym gruntów
  • posiadaczem gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Z ulgi inwestycyjnej można skorzystać już po zakończeniu budowy instalacji fotowoltaicznej. Wówczas gospodarstwo może odliczyć od podatku rolnego 25% kosztów, które poniosło na budowę inwestycji – zakup materiałów oraz montaż. Należy pamiętać, że wszystkie wydatki muszą być potwierdzone rachunkami lub fakturami.

Ulga z tytułu instalacji paneli fotowoltaicznych przysługuje inwestorowi aż przez 15 lat, co oznacza, że przez taki czas, rokrocznie ma on możliwość odpisywania tej kwoty od podatku rolnego.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz pod numerem: +48 784 369 780

Poza wymienionymi wyżej programami rolnicy mogą skorzystać również z dofinansowań w ramach programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”.

Prowadzenie przez Sol Voltage pośrednictwa w przebiegu uzyskania dofinansowań w większości przypadków wymaga od Klienta przekazania firmie pełnych danych osobowych zawartych w dowodzie osobistym.